Vanuit de nationale Natuurpunt.studie-dienst is er een voorstel gelanceerd om natuurstudie in het algemeen beter te stroomlijnen en te coördineren. Ook in het Waasland zijn er verschillende natuurstudiewerkgroepen actief, al dan niet onder de vleugels van een Natuurpuntafdeling. Reden genoeg dus om de vraag van het nationale bestuur ernstig te nemen. Daarom is in 2012 WAKONA opgericht, een koepel die alle actieve natuurstudiegroepen uit het Waasland wil samenbrengen en die natuurstudie in het algemeen wil promoten.

Al het studiewerk van deze werkgroepen gebeurt totnogtoe erg versnipperd. Bovendien zijn al deze groepen maar beperkt op de hoogte van elkaars werking. En ook : het studiewerk dat gebeurt dient te weinig om monitoring van natuurgebieden op te volgen,…

Daarom wil WAKONA volgende nobele doelen nastreven :

  • Een forum (website) aanbieden waarop informatieuitwisseling tussen de verschillende natuurstudiegroepen makkelijker kan gebeuren. Groepen blijven zo beter op de hoogte van elkaars bestaan, maar vooral van elkaars activiteiten.
  • Waar mogelijk stimuleert WAKONA natuurstudie door aandacht te vestigen op activiteiten en cursussen die bijdragen tot de natuurstudie in zijn brede betekenis.
  • Wij willen een mogelijkheid aanbieden om natuurstudie meer gestroomlijnd te laten verlopen :
    • biotoopstudies kunnen breder en met inzet van meer disciplines gebeuren;
    • deze terreinstudies kunnen ook aanzetten tot een betere monitoring en een beter beheer van de natuurgebieden in het Waasland. Niet enkel gericht op (de kennis van) één of een beperkt aantal bestudeerde soorten, maar op een brede basis gestoeld;
    • biotoopstudies kunnen aanleiding zijn tot samenwerking van de verschillende werkgroepen (cfr. project De Vaag in juli 2012).
  • WAKONA wil ook de middelen die ze via subsidiëring verwerft, inzetten opdat een betere natuurstudie kan gerealiseerd worden (ondersteunen activiteiten, aankoop gezamenlijk materiaal,…).

De koepel wil niet alleen via de website dergelijke informatie delen en oproepen lanceren, maar er wordt ook een aantal keer per jaar (volgens de noodwendigheden) een gezamenlijke vergadering gehouden om de werking van WAKONA en de uitstraling ervan op de deelwerkgroepen, te optimaliseren. Dit alles onder de veilige vleugels van Natuurpunt, afdeling natuurstudie.


Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.